א-ה 8.00 - 18.00
גלאי CO

גלאי גז CO

אוורור חניונים

מערכת CO נדרשת על מנת לנטר את רמת גז CO הנמצא בחלל החניון על ידי כך מונעת הרעלת גז פחמן חד חמצני הנפלט מכלי רכב הנמצאים בחניון.

גז פחמן חד חמצני הינו גז חסר צבע וריח - קשה לזהותו בשל תכונה זאת, לשם כך קיימת מערכת גלאי CO אשר מודדת באופן רציף את ריכוז פחמן חד חמצני  !

 בעת זיהוי רמה גבוהה של חלקיקי גז CO מעל 30 חלקים למיליון, המערכת מתחילה להתריע (אזעקת CO מעל המותר) ומערך האוורור מתחיל לפעול.

 

גרף CO

 

חוק רישוי עסקים - התשכ"ח 1968

קובע את תנאי מסגרת סביבתיים לפריט 8.6 ב'- חניונים תת קרקעיים.

חלק מהתנאים הינם :

איכות אויר

* כי הריכוז החצי שעתי הממוצע של גז ה- CO בחניון לא יעלה על 30 חלקים למיליון.

* בחניון סגור ובמפלס(ים) סגור(ים) בחניון מעורב תותקן ותופעל מערכת אוורור מכאנית הכוללתבחניון סגור ובמפלס(ים) סגור(ים) בחניון מעורב תותקן ותופעל מערכת אוורור מכאנית הכוללתפתחי כניסה ויציאה של אוויר מאולץ ומפוחים, שתופעל באמצעות מערכת בקרה המבוססת על מערכת גלאי CO, מערכת האוורור תחובר למערכת גלאי CO ותופעל אוטומטית על ידה. 

* מערכת האוורור בחניון סגור או מעורב, תהיה בעלת יכולת החלפת אויר של 8 החלפות בשעה, עבור כל מפלס סגור בחניון.

* למערכת האוורור תהיה יכולת ליניקת לפחות עד 20% מנפח האוויר בחניון, מגובה 15 ס"מ מהרצפה, כשהמרחק בין נקודות היניקה בגובה זה לא יעלה על 16 מטר.

* האוויר היוצא מהחניון לא יגרום למטרדים סביבתיים. במקרה של מטרדים סביבתיים יבצע בעל העסק, על פי דרישת נותן האישור, ניטור אוויר סביבתי, ו\או פעולות למניעת מטרדי זיהום אוויר (כגון התקנת מתקן לטיפול באוויר הפליטה).

 

רמת CO

* מערכת האוורור תוכל להיות מופעלת באופן ידני, גם אם לא התמלאו התנאים להפעלתה ע"י גלאי ה- CO .

*  מערכת האוורור תתחיל לפעול לא יאוחר מ 15- שניות מקבלת האות מגלאי ה CO .

* מערכת הגילוי תחובר למערכת האוורור באמצעות רכזת ממוענת אשר תראה איזה מהגלאים פעלמערכת הגילוי תחובר למערכת האוורור באמצעות רכזת ממוענת אשר תראה איזה מהגלאים פעל ומהו מיקומו.

* מערכת האוורור תחובר למקור הספקת כוח חרום.

 * גלאי ה- CO בשטח החניון יפעילו אוטומטית את מערכת האוורור כאשר גלאי CO יחיד במפלס כלשהו ימדוד ריכוז CO העולה על 30 חלקים למיליון , וכן יפעיל התראה בחדר המפעיל החניון. מערכת האוורור תמשיך לפעול עד לירידת ערכי ריכוז ה CO מתחת לערך הקבוע בסעיף 1 לפרק (מתחת ל 30 חלקים למיליון).

* בכל מקרה בו סעיף הקודם לא ניתן לביצוע או לא מתקיים, יסגור בעל העסק את המפלס בו נמדד ריכוז CO מעל הריכוז המותר, לכניסת הולכי רגל ומכוניות עד לירידת הריכוז לריכוזים המותרים בסעיף 1 לפרק זה. (מתחת ל 30 חלקים למיליון).

* בחניון סגור או במפלס סגור בחניון מעורב שבו לא מותקנת מערכת גלאי CO תופעל מערכת האוורור במשך כל שעות פעילות החניון – עד להתקנת הגלאים.

* מערכת האוורור תחובר למערכת התראה on line המתריעה בחדר המפעיל של החניון, על אי תקינות או הפסקה בהפעלה של לפחות אחד מהמפוחים במערכת האוורור.

* תקינות מערכת האוורור תיבדק כל 6 חודשים (או על פי הוראות היצרן), על ידי יצרן הציוד אומעבדה שהוסמכה על ידיו.

 

 גלאי CO

גלאי CO

בעל העסק יתקין בכל מפלס סגור או מעורב, מערכת גלאי ה- CO שתעמוד בכל דרישות האפיון המופיעות בנספח 

מערכת גלאי ה- CO שתותקן בחניון, תהיה בהתאם לתכנית שאושרה ע"י נותן האישור.

מערכת גלאי ה- CO תפעל במשך כל זמן פעילות החניון.

מערכת הגלאים תחובר למקור הספקת כוח חרום.

 

אפיון מערכת גלאי CO

 דרישות ברמת גלאי CO בודד :

 1. הגלאי יהיה מוגן בתוך מארז קשיח ועמיד לקורוזיה.
 2. קריאות הגלאים לא יושפעו משינויי לחות יחסית של האוויר ומשנויי טמפרטורה בחניון.
 3. תחום מדידה 300-0 ppm .
 4. רגישות- סטייה של לא יותר מ  3PPM CO +\-. (רזולוציית מדידה של 1 חלקי מליון לפחות
 5. זמני ניטור\קריאה- רציף.
 6. זמן תגובה מקסימאלי (Γ90) 120 שניות. 
 7. מדידות הגלאי יהיו ליניאריות בכל תחום מדידה בסטייה שלא תעלה על - 2%
 8. חשיפת הגלאי לריכוזי CO הגבוהים מעל תחום מדידת הגלאי, לא תגרע מדיוק מדידתו ותכונותיו של הגלאי.
 9. הגלאי יהיה ספציפי ל- CO עם ערך הגבה (CROSS SENSITIVITY) של עד 2% לחומרים אחרים, לרבות אידי דלק וגזים אחרים הנפלטים ממנועי כלי רכב.
 10. הגלאים יהיו בעלי תקן ישראלי או בעלי תקן בינלאומי מקובל.

אופן התקנת גלאי CO

 1. גלאי אחד לכל 400 מ"ר או מרחק של כ- 20 מטר בין גלאי למשנהו.
 2. גובה הגלאי מרצפת המפלס- 1.8 - 1.5 מטר.
 3. נקודות הכרחיות למיקום גלאים- בנוסף לאמור בסעיף ב. 1 - בקרבת קופת תשלום, בקרבת יציאת הציבור מהמפלס (רגלית), בקרבת שלטי 'עצור' במפלס, ובמקומות בהם תחלופת אוויר מעטה יחסית.

 התקנת CO

 

אגירת נתונים גלאי CO


מערכת הבקרה תהיה מחוברת לאמצעי אגירת נתוני ניטור והדפסתם (מחשב PC ומדפסת, אמצעי רישום אחר), בעלי תוכנה שתאפשר אגירה, 'שמירה בזיכרון' לפרק זמן בלתי מוגבל, והדפסה, של המצבים הבאים:
 זמנים (ימים, שעות, ומשך הזמן), בהם ריכוזי ה- CO בחניון הגיעו או עלו על 30 חלקי מליון.
זמנים בהם נותקה מערכת ה- CO או חלקיה, מאספקת חשמל, או ממע' האוורור. 
ריכוז השיא היומי של גז ה- CO בחניון, כולל זמן, ומיקום הגלאי.

נתונים אלו ישמרו בזיכרון אוגר הנתונים שבחניון למשך 6 חודשים, ויודפסו\יוצגו בעת ביקורת, או לכל דרישה אחרת שתינתן ע"י 'נותן האישור'.

 

תחזוקה מערכת CO

 1. הבדיקות והכיולים המפורטים בסעיפים הבאים יבוצעו על ידי יצרן הציוד או מעבדה שהוסמכה על ידיו.
 2. תקינות הגלאים תיבדק כל 6 חודשים או על פי הוראות היצרן.
 3. חלקי החילוף של הגלאים יהיו מתוצרת יצרן הגלאים או חלקים תואמים באישור היצרן.
 4. כל גלאי CO יעבור כיול מחדש בהתאם להוראת היצרן ובכל מקרה לפחות פעם בשנה.
 5. תוצאות הבדיקות וקבלות על הטיפולים המוזכרים בסעיפים לעיל 4, ישמרו בעסק לתקופה של 3 שנים לפחות ויוצגו לנותן האישור על פי דרישתו.